ePortal

Impi Yabomdabu Isethunjini Grade 12 Home Language Novel ePDF (perpetual licence)

R
43.00
By
Buthelezi, JC

Download

Type:
png
Size:
0.15MB

"Lena inoveli ikhuluma ngemfundo kanye nenhlalo emndenini. Umbhali ubhale ngemfundo emva kokuba iNingizimu Afrika isizuze inkululeko. Uthi aqhathanise ukufunda okuzuzwe abasemadolobheni ekuqhathanisa nabasemakhaya.

Nakuba lo mndeni umbhali abhale ngawo kungumndeni owodwa kepha abanye bathi uma sebefundile babukele amanye amalungu omndeni phansi ngoba sebezibona bengcono. Laba abahlala endaweni esemakhaya bona ukufunda kwabo kuthela izithelo ngoba benza umehluko omkhulu empilweni yomndeni wabo kanye nasemphakathini ngokubanzi. Umbhali ugqamisa ukuthi uma uzimisele ukwenza into ethile uyaphumelela noma ngabe zingakanani izihibe ezisendleleni yakho. Le noveli inika ithemba futhi iyakhuthaza. Imuva lakho alisoze lacaba indlela yakho ebheke phambile kepha umuntu. Le noveli iqukethe:
• Isingeniso esinolwazi olujulile;
• Imibuzo yamazinga ahlukene ukuze umfundi akwazi ukuzwisisa kangcono indaba.

This book is about a divided family. The eldest son of the Ngubane family, Mbhabhadisi, lives an elite life with his family in Umlazi. Mbhabhadisi's sister, Linono, has two children. When Linono marries a sugarcane cutter, her in-laws do not accept her fatherless children. Mbhabhadisi's uncle, Ndosi Cele, looked after these children until he succumbed to pressure from the neighbours who say he must send the children to an urban area where they will get a better life. However, Mbhabhadisi refuses to take responsibility for this sister's children. Mbhabhadisi and his wife are depicted floundering from one mistake to anoter. The novel includes:
• An informative introduction; and
• Levelled questions for the learner's comprehension of the story.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
• View the entire book offline on desktop or tablet;
• Search for and highlight text; and
• Add and edit personal notes directly in your eBook."


Language:
isiZulu
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2016-09-30
Grade:
12
Audience:
Learners
Type:
eBook
Categories:
Learning material Subjects
Software Requirements:
Any eReader enabled for pc, tablet or mobile that supports ePDF and ePUB3 formats
Copyright:
© Maskew Miller Longman
Average: 2 (1 vote)