Search for eResources by keyword

Platinum Masikhanyise Ibanga 5 Incwadi Yokufunda ePDF (1-year licence)

R
49.00
By
Bam, NM; Minya, NG; Tena, KL; Hashe, N; Maxhwane, NE; Mambalu, T; Mdekazi, NJ; Booi, CN; Mdekazi, CN

• Iqulunqwe yazalisekisa iimfuno zeNkcazelo Yepolisi kaZwelonke yeKharityhulam nokuHlola
• Olu luhlu lunemifanekiso nemisebenzi enika inkxaso eyaneleyo kubafundi kwaneetitshala
• Luyakhuthaza luphembelela umoya wokuzethemba kubafundi neetitshala
• Iquka amaphepha okusebenzela okuzivavanya (angenziwa iikopi)
• Luqinisekisa impumelelo kubafundi besiXhosa


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2014-11-30
Grade:
5
Audience:
Learners
Type:
eBook
Categories:
Learning material Subjects
Software Requirements:
Any eReader enabled for pc, tablet or mobile that supports ePDF and ePUB3 formats
Copyright:
© Maskew Miller Longman (Pearson Marang)
No votes yet