Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie les sal jou die verskillende chemiese bindings leer wat voorkom tydens die vorming van nuwe...
This lesson will teach you the different chemical bonds we get when chemicals form new combinations...
Hierdie les sal jou die twee tipe chemiese bindings leer.
This lesson will teach you the two types of chemical bonding.
Hierdie les sal jou die samestelling van die periodieke tabel leer en die elemente daarin.
This lesson will teach you the properties and elements on the periodic table.
Hierdie les sal jou die atoonstruktuur leer.
This lesson will teach you the structure of the atom.
Hierdie les sal jou die klasifisering van materiale leer.
This lesson will teach you to classify matter and materials.
Hierdie les sal jou die klasifikasie van materie en materiale leer.
This lesson will teach you the classification of matter and materials.