Search for eResources by keyword

Planning

Olu xwebhu lubonelela ngeendlela zokufunda zesigaba semfundo noqeqesho oluqhubekayo.
Le fayile iqulethe ISetyhula 0018-2020 yesiXhosa kwicandelo leFET (AmaBakala 10 – 12).
This is the mediated 2020 National Revised Annual Teaching Plans for isiXHOSA SAL (Gr. 10 - 12) as...
Launched in January  2020 the DBE has developed an abridged version of section 4 of the CAPS,...
Please see the presentation providing clarity for the 2020 IsiXhosa SAL Teaching Plan (ATP)...
Please see the policy providing clarity for the 2020 National Revised Teaching Plans (ATP) Grade -...
Please see the presentation providing clarity for the 2020 National Phase Content Plans (Grade 10-...
Please see the presentation providing clarity for the 2020 National Phase Content Plans (Grade 10-...
Please see the presentation providing clarity for the 2020 National Phase Content Plans (Grade 10-...
Please see the presentation providing clarity for the 2020 National Phase Content Plans (Grade 10-...
This is IsiXhosa Creative Writing for Grade 10-12
This is IsiXhosa Novel for Grade 10