Search for eResources by keyword

Planning

This lesson is the next in the series of lessons for Technical Sciences provided by the WCED. This...
Hierdie les is die volgende in die reeks lesse vir Tegniese Wetenskappe wat deur die WKOD aangebied...
This lesson is the next in the series of lessons for Technical Sciences provided by the WCED. This...
Gr10 T4 W4 Technical Sciences: Conservation of charge
Gr 10 K4 W4 Tegniese Wetenskappe:Behoud van lading
FET Gr10 T4 Week 3 Technical Sciences: Electrostatics
Hierdie les sal jou die beginsel van meganiese energie leer.
The lesson will teach you the principle of mechanical energy.
Hierdie les sal jou die konsepte van Gravitasionele potensiele en Kinetiese energie leer.
This lesson will teach you the concepts of gravitational potential energy and kinetic energy.
Hierdie les sal jou die eienskappe en samestelling van n atoom leer.
this lesson will teach you the caracteristics  of an atom.