Search for eResources by keyword

Planning

Thutong ena re tlo ithuta maqiti a ho ngola seratswana sa phethelo ya moqoqo.
Thutong ena re tlo ithuta maqiti a ho ngola selelekela.
Thutong ena o tlo ithuta ho mawa a ho ngola mokgwaritso. 
Thutong ena o tla ithuta ho bala ka sepheo sa ho bokella tlhahisoleseding eo o tla e sebedisa...
This report contains the 2020 NSC WCED Qualitative Analysis of Learner Responses for Sesotho HL P3.
This report contains the 2020 NSC WCED Qualitative Analysis of Learner Responses for Sesotho HL P2.
This report contains the 2020 NSC WCED Qualitative Analysis of Learner Responses for Subject...
Thutong ena o tlilo ithuta ho ngola moqoqo o itshetlehileng hodima dibuka o shebile dithuto tse...
Thutong ena re tlo ithuta ka seabo sa mopheti wa ditaba tsa pale.
Thutong ena o tla ithuta ho kopanya tsebo eo o ithutileng yona dilemong tsa ho feta ka ho bala le...
This is Sesotho Home Language Paper 3 for National Senior Certificate November 2020. Grade 12...
This is Sesotho Home Language Paper 2 for National Senior Certificate November 2020. Grade 12...