Search for eResources by keyword

Planning

Die gehalte van jou werk hang nie net van jou vakmanskap af nie, maar ook van jou kennis van...
The quality of your work depends not only on your craftsmanship, but also on your knowledge of...
The timber of newly felled trees contains too much water in the form of sap and is therefore...
DROGING VAN HOUT Die hout van pas afgekapte bome bevat te veel water in die vorm van vog en is dus...
Synthetic materials are created by chemical processes or from artificial substances rather than...
Sintetiese materiale word deur chemiese prosesse of van kunsmatige stowwe, eerder as natuurlike...
Metale kan verdeel word in twee hoofkategorieë, naamlik ysterhoudende en nie-ysterhoudende metale....
Metals can be divided into two main categories, namely ferrous and nonferrous metals. The main...
The building industry make use of a wide range of materials, such as solid wood, bord products ,...
Vir konstruksiedoeleindes maak die boubedryf gebruik van `n wye reeks materiale-soos soliede hout,...
The building industry make use of a wide range of materials, such as wet materials, timber, bricks...
Vir konstruksiedoeleindes maak die boubedryf gebrruik van `n wye reeks material soos nat materiale...