Search for eResources by keyword

Planning

Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-9
Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-9
Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-9.
Covid-19 has created unprecedented disruption to education systems across the world. One of the...
Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-9.  
Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-9.
Olu xwebhu lubonelela ngeendlela zokufunda zesigaba esiphezulu.
Please see the take home package resource to assist learners in grade 9.
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 3 (Grade 9) for isiXhosa FAL
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 2 (Grade 9) for isiXhosa FAL...
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 1 (Grade 9) for isiXhosa FAL
Please see the take home package resource to assist learners in grade 9