Search for eResources by keyword

TATAISO YA HO RUTA LE HO NGOLA MEQOQO LE DITEMA TSA KGOKAHANO

Free

Download

Type:
pdf
Size:
2.03MB

Tataiso ena e reretswe ho thusa matitjhere ho ruta baithuti ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano ka boiphihlelo bo tswileng ka mahetla.


Language:
Sesotho
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2020-07-11
Grade:
10
Audience:
Teachers
Parents
Type:
Digital document
Copyright:
Western Cape Education Department
Average: 1 (4 votes)