GET Learner Dashboard
Resources for your grade in your language

Weekly lessons, eResources and assessments for your grade and in your language


Find your grade and language to see the Learner Dashboard made for you.

Grade R
Grade 1

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Grade 2
Grade 3

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Grade 4
Grade 5

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Grade 6
Grade 7

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Grade 8
Grade 9

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.

Choose your dashboard:

I take English Home Language and First Additional Language is Afrikaans or isiXhosa.

Ek neem Afrikaans Huistaal en my Addisionele Taal is English of IsiXhosa.

Ndenza isiXhosa uLwimi lwaseKhaya,uLwimi lwam Olongezelelweyo yiAfrikaans okanye isiNgesi.