Search for eResources by keyword

isiXhosa ULwimi lwaseKhaya Iphakheji ye GET yekota yesi 4 yokunceda abafundi emakhaya.

Free
By
Western Cape Education Department

Download

Type:
pdf
Size:
0.24MB

Iphakheji ye GET yekota yesi 4 yokunceda abafundi emakhaya.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2020-11-05
Grades:
R, 1, 2, 3
Audience:
Learners
Teachers
Parents
Type:
Digital document
Copyright:
Yenziwe ngabacebisi bezolwimi kwiphondo lweNtshona Koloni.
No votes yet