Search for eResources by keyword

Isicwangciso sokunceda abafundi beBakala 3 badlulele kwiBakala 4

Free

Download

Type:
pdf
Size:
0.25MB

Ukudlulela kwisigaba sesikolo esitsha kunokusoloko kungamava abangela umothuko omkhulu kubafundi. Kubafundi abancinane oko kubonakala ngathi kungumngeni ongaphezulu ngakumbi. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (iSebe iWCED) linenkxalabo yokuba ngenxa yexesha lokufunda ekuphulukenwe nalo, ukunceda abafundi beBakala 3 badlulele kwiBakala 4 kungaba ngumngeni omkhulu kubafundi ngo-2023.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2022-10-28
Grade:
4
Audience:
Teachers
Parents
Type:
Digital document
Copyright:
Developed by the WCED
Creative Commons License:
No votes yet