Search for eResources by keyword

Funda Wande Gr. 1 Xhosa Ee Song T1 W8

Free
By
Funda Wande

Download

Type:
mp4
Size:
20.2MB

Inkqubo edityanisiweyo yoLwimi lwasekhaya kunye neZakhono zoBomi yaphuhliswa liqela lakwaFunda Wande ngokubonisana nabantu abavela kumacandelo ekharityhulam eSebe leMfundo eNtshona Koloni, eLimpopo naseMpuma Koloni, izifundiswa nabafundisintsapho abasuka kwiiyunivesithi ezininzi nootitshala abasenkonzweni.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2022-11-09
Grade:
1
Audience:
Learners
Teachers
Type:
Video
Copyright:
Created by Funda Wande
Creative Commons License:
No votes yet