Search for eResources by keyword

Funda Wande Gr. 1 Xhosa Teacher Guide T1 W9

Free
By
Funda Wande

Download

Type:
pdf
Size:
4.28MB

Inkqubo edityanisiweyo yoLwimi lwasekhaya kunye neZakhono zoBomi yaphuhliswa liqela lakwaFunda Wande ngokubonisana nabantu abavela kumacandelo ekharityhulam eSebe leMfundo eNtshona Koloni, eLimpopo naseMpuma Koloni, izifundiswa nabafundisintsapho abasuka kwiiyunivesithi ezininzi nootitshala abasenkonzweni.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2022-11-09
Grade:
1
Audience:
Learners
Teachers
Type:
Digital document
Copyright:
Created by Funda Wande
Creative Commons License:
No votes yet