Search for eResources by keyword

Uhlalutyo lwenoveli_umdlao namabalana kulandelwa imizobo

Free
By
Lungi Ngondo

Download

Type:
pdf
Size:
0.21MB

Olu xwebhu lunceda ootitshala ekuhlalutyeni uncwadi oluyiprozi. Oku kunceda ekukhokeleni ingxoxo yokufundiswa kolu ncwadi. Abafundi abafunda ngokubukela baluqonda lula uhlalutyo xa kusetyeniziswa nemizobo.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2017-10-24
Grade:
7
Audience:
Teachers
Type:
Digital document
Categories:
Teaching Effective teaching
Copyright:
WCED owns the copyright
Average: 1 (16 votes)