Search for eResources by keyword

Via Afrika IsiNdebele HL Grade 10 Study Guide

Free

Le yincwadi ehle khulu YESIFUNDO sika Greyidi ye-11 engeze wayiFumana kuphi
nakuphi.
Lokhu ngokhunye okuzokuluma indlebe ekwenzeni bona umnyaka lo ube ngomnandi.
Khumbula-ke, ukufunda okuhle nokunesendlalelo esihle kanengi ngokuthoma
ngekumbeni yokufundela: Yenza bona uhlala wenza nakhu okulandelako:
O Lalela bewujiye nangomkhumbulo.
O Tjheja: uqalisise kuhle bona kwenzekani.
O Yenza amanothi azakusiza bona ukhumbule lokho okufundako.
O Buza imibuzo ukwenzelela isiqiniseko bona uyazwisisa.


Language:
Other
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2011-08-28
Grade:
10
Audience:
Learners
Teachers
Parents
School Managers
Type:
Digital document
Copyright:
Copyright: © All rights reserved No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Every effort has been made to obtain copyright of all printed extracts in this book. However, if we have unwittingly used material requiring copyright, we request the copyright holder to bring the matter to our attention so we can make the acknowledgements.
Average: 1 (3 votes)