Search for eResources by keyword

Via Afrika Siswati HL Grade 10 Study Guide

Free

Inhloso yalensitakufundza kwelekelela bafundzi ekubhaleni ematheksthi
ekuticambela ngemphumelelo ngekulandzela ticondziso lebanikwe tona,baphindze
bakwati kutihlolela imisebenti yabo. Bafundzi batawukwati kubhalela tinhlosongco,
timongcondvo, netetsamelilwati letehlukahlukene basebentisa timiso letibekiwe
telulwimi lolunotsile lolwemukelekile.


Language:
Other
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2012-01-13
Grade:
10
Audience:
Learners
Teachers
Parents
School Managers
Type:
Digital document
Copyright:
Copyright: © All rights reserved No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Every effort has been made to obtain copyright of all printed extracts in this book. However, if we have unwittingly used material requiring copyright, we request the copyright holder to bring the matter to our attention so we can make the acknowledgements.
Average: 1 (3 votes)