Search for eResources by keyword

Planning

Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-7.  
Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-7.
Covid-19 has created unprecedented disruption to education systems across the world. One of the...
Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi-7.  
Nceda ubone isicwangciso sesifundo sokulungiselela nokucwangcisela abafundi bebanga lesi- 7
Olu xwebhu lubonelela ngeendlela zokufunda zesigaba esiphezulu.
Please see the take home package resource to assist learners in grade 7  
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 3 (Grade 7) for isiXhosa HL
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 2 (Grade 7) for isiXhosa HL
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 1 (Grade 7) for isiXhosa HL...
Please see the take home package resource to assist learners in grade 7  
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 3 week 6 (Grade 7) for isiXhosa HL