Biography of Dr. Sindiswa Stofile
Presenter for isiXhosa Home Language

Dr. Sindiswa Stofile


About Dr. Sindiswa Stofile

Dr. Sindiswa Stofile- Ufundise amabanga abasaqalayo naphakamileyo kwiPhondo laseMpuma Kapa iminyaka elishumi elinesine. Uqeqeshe ootitshala abaxhasa abafundi abanemingeni ekufundeni ulwimi nezibalo kwiDyunivesithi yaseNtshona Kapa iminyaka elishumi, USindiswa ubhexeshe wongamela ngempumelelo inkqubo yophando olwenziwa ngabafundi beMEd neDoctorate kwiDynuinivesith yaseNtshona Kapa iminyaka emininzi. Ubhale isikhokelo sendlela yokufundisa iKharityhulam ngendlela ebandakanyayo.

USindiswa wabhala, waququzelela, wabhexesha iinkqubo zokuphuhlisa ootitshala abafundisa isiXhosa kwisiGaba esisisiSeko nesiPhakathi kwiziko lokuphuhlisa izakhono zootitshala iCapeTeaching and Leadership Institute (CTLI). Ubhalile uluhlu lweencwadi zesiXhosa zabantwana besiGaba esisisiSeko nezapapashwayo liziko iOxford University Press. Usungule wahlela incwadi enjongo zayo kukuqeqesha ootitshala abasaqeqeshwayo kumaziko eMfundo ePhakamileyo


Dr. Sindiswa Stofile's Presentation

Click on the presentation below to read it and download it.


Fundisa ingqiqo - Ukusuka egameni ukuya ebalini

This presentation was used as part of the 2023 Foundation Phase Conference held from 3 - 4 October 2023.