Search for eResources by keyword

Hierdie dokument is die samevatting van al die VOO (Gr 10 - 12) Kwartaal 2: WEEK 2 Lesse vir gebruik deur onderwysers, leerders en ouers gedurende COVD-19 skoolsluiting.

Hierdie dokument is die samevatting van al die VOO (Gr 10 - 12) Kwartaal 2: WEEK 1 Lesplanne vir gebruik deur onderwysers, leerders en ouers gedurende COVD-19 skoolsluiting.

The Thuthuka Bursary (TBF) is assisting disadvantaged African and Coloured students to become chartered accountants (CAs[SA]).

Ingxaxheba yam kukunceda nokuqinisekisa ukuba ootitshala besiGaba esisisiSeko banesiseko esiluqilima sokufundisa IsiXhosa kumabanga R – 3. Okunye kukubonisa amanqanaba okuqiqa alindelekileyo kubafundi. Kuku bonisa unxulumano oluluqilima phakathi kolwimi nobuchule bokufunda nokubhala. .Kukucacisa ukuba ulwimi luyazuzwa, ukufunda kuyafundiswa. Ukuthetha yindalo, ukufunda kuyafundiswa akuzenzekeli. Abafundi mabanikwe/ bafundiswe izakhono zokufunda. Kukubonakalisa ukuba ulwazi lwasekhaya nalufumana esikolweni umntwana linefuthe ekuphuhliseni ukufunda nokubhala.
Ingxaxheba yam kukunceda nokuqinisekisa ukuba ootitshala besiGaba esisisiSeko banesiseko esiluqilima sokufundisa IsiXhosa kumabanga R – 3. Okunye kukubonisa amanqanaba okuqiqa alindelekileyo kubafundi. Kuku bonisa unxulumano oluluqilima phakathi kolwimi nobuchule bokufunda nokubhala. .Kukucacisa ukuba ulwimi luyazuzwa, ukufunda kuyafundiswa. Ukuthetha yindalo, ukufunda kuyafundiswa akuzenzekeli. Abafundi mabanikwe/ bafundiswe izakhono zokufunda. Kukubonakalisa ukuba ulwazi lwasekhaya nalufumana esikolweni umntwana linefuthe ekuphuhliseni ukufunda nokubhala.

Pages

Subscribe to WCED ePortal RSS