Search for eResources by keyword

Ingxaxheba yam kukunceda nokuqinisekisa ukuba ootitshala besiGaba esisisiSeko banesiseko esiluqilima sokufundisa IsiXhosa kumabanga R – 3. Okunye kukubonisa amanqanaba okuqiqa alindelekileyo kubafundi. Kuku bonisa unxulumano oluluqilima phakathi kolwimi nobuchule bokufunda nokubhala. .Kukucacisa ukuba ulwimi luyazuzwa, ukufunda kuyafundiswa. Ukuthetha yindalo, ukufunda kuyafundiswa akuzenzekeli. Abafundi mabanikwe/ bafundiswe izakhono zokufunda. Kukubonakalisa ukuba ulwazi lwasekhaya nalufumana esikolweni umntwana linefuthe ekuphuhliseni ukufunda nokubhala.
Ingxaxheba yam kukunceda nokuqinisekisa ukuba ootitshala besiGaba esisisiSeko banesiseko esiluqilima sokufundisa IsiXhosa kumabanga R – 3. Okunye kukubonisa amanqanaba okuqiqa alindelekileyo kubafundi. Kuku bonisa unxulumano oluluqilima phakathi kolwimi nobuchule bokufunda nokubhala. .Kukucacisa ukuba ulwimi luyazuzwa, ukufunda kuyafundiswa. Ukuthetha yindalo, ukufunda kuyafundiswa akuzenzekeli. Abafundi mabanikwe/ bafundiswe izakhono zokufunda. Kukubonakalisa ukuba ulwazi lwasekhaya nalufumana esikolweni umntwana linefuthe ekuphuhliseni ukufunda nokubhala.
Ingxaxheba yam kukunceda nokuqinisekisa ukuba ootitshala besiGaba esisisiSeko banesiseko esiluqilima sokufundisa IsiXhosa kumabanga R – 3. Okunye kukubonisa amanqanaba okuqiqa alindelekileyo kubafundi. Kuku bonisa unxulumano oluluqilima phakathi kolwimi nobuchule bokufunda nokubhala. .Kukucacisa ukuba ulwimi luyazuzwa, ukufunda kuyafundiswa. Ukuthetha yindalo, ukufunda kuyafundiswa akuzenzekeli. Abafundi mabanikwe/ bafundiswe izakhono zokufunda. Kukubonakalisa ukuba ulwazi lwasekhaya nalufumana esikolweni umntwana linefuthe ekuphuhliseni ukufunda nokubhala.
English Home Language for Grade 3 focus on five components namely Listening & Speaking, Phonics & Spelling, Reading, Handwriting and Writing. This is done through songs, rhymes, stories, oral discussions as well as written activities. The key focus is on getting a learner to speak, read and write in the language.
English Home Language for Grade 2 focus on five components namely Listening & Speaking, Phonics & Spelling, Reading, Handwriting and Writing. This is done through songs, rhymes, stories, oral discussions as well as written activities. The key focus is on getting a learner to speak, read and write in the language.
English Home Language for Grade 1 focus on five components namely Listening & Speaking, Phonics & Spelling, Reading, Handwriting and Writing. This is done through songs, rhymes, stories, oral discussions as well as written activities. The key focus is on getting a learner to speak, read and write in the language.
English Home Language for Grade R will focus on Listening & Speaking. The language are taught through songs, rhymes, pictures and oral discussions. There is a dedicated focus time for Home Language on the daily programme.
English First Additional Language strengthens the Home Language. Focus in this subject will be on Listening & Speaking and Reading (Phonics & Comprehension). For Grade 3 the key focus will be on Listening and Speaking, to be taught through stories, rhymes and songs, but in Grade 3 Reading and Writing will also get a specific focus.
English First Additional Language strengthens the Home Language. Focus in this subject will be on Listening & Speaking and Reading (Phonics & Comprehension). For Grade 2 the key focus will be on Listening and Speaking, to be taught through stories, rhymes and songs, but in Grade 2 Reading and Writing will also get a specific focus.
English First Additional Language strengthens the Home Language. Focus in this subject will be on Listening & Speaking and Reading (Phonics & Comprehension). For Grade 1 the key focus will be on Listening and speaking to be taught through stories, rhymes and songs.

Pages

Subscribe to WCED ePortal RSS